MotoKariera

Twoja kariera na najwyższym biegu!

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu MotoKariera.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług, udostępnianych w ramach Serwisu Motokariera.pl drogą elektroniczną. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu są zastrzeżone.

1.2. Rejestracja w Serwisie oraz założenie konta Usługobiorcy są dobrowolne i bezpłatne.

1.3. Każdy Usługobiorca może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Serwisie poprzez usunięcie swojego konta. W tym celu należy wysłać drogą elektroniczną odpowiednią wiadomość Usługodawcy. Usunięcie konta spowoduje bezpowrotną utratę wszystkich informacji z bazy danych Serwisu. Usługodawca może zachować dane Usługobiorcy w takim zakresie i przez taki czas, w jakim jest to prawnie dozwolone, w celu ostatecznego wywiązania się ze zobowiązań powstałych pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą w związku z udziałem Usługobiorcy w Serwisie.

2. Definicje

2.1. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Motokariera.pl”.

2.2. Usługodawca – MotoKariera S.C. Magda Drzewiecka Michał Łastowski z siedzibą w Warszawie, ul. Smolna 9/14; posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-245-63-34.

2.3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę, na zasadach niniejszego Regulaminu.

2.4. Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, dostępny pod adresem internetowym domeny www.Motokariera.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi.

2.5. Usługi – kompleksowe usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w ramach Serwisu. Wykaz i opis Usług umieszczony został w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.

2.6. Konto – unikalne konto Usługobiorcy o wybranej przez niego nazwie i haśle, automatycznie tworzone przez Usługodawcę w Serwisie po prawidłowym przejściu przez Usługobiorcę procedury rejestracyjnej.

2.7. Panel Klienta – narzędzie dostępne na stronie internetowej po zalogowaniu dające Klientowi możliwość zmiany jego ustawień osobistych.

2.8. Ogłoszenie rekrutacyjne – oferta pracy zamieszczona przez Ogłoszeniodawcę, zarówno do pracy u niego w firmie, jak i pracy w firmie, której interesy reprezentuje.

2.9. Baza danych – zbiór danych osobowych Usługobiorców, gromadzonych i administrowanych przez Usługodawcę. Powstaje ona na podstawie danych rejestracyjnych Usługobiorców oraz danych podanych przy wprowadzaniu życiorysów (CV).

2.10. Pracodawca – użytkownik Serwisu poszukujący pracowników za pośrednictwem Serwisu poprzez zamieszczenie ogłoszenia (Ogłoszeniodawca), lub zamawiający inną Usługę związaną z rekrutacją pracowników. Pracodawcą są również firmy rekrutacyjne i doradztwa personalnego zatrudniające pracowników, bądź poszukujące pracowników na zlecenie podmiotów trzecich.

2.11. Pracownik – użytkownik Serwisu poszukujący pracy poprzez przeglądanie ogłoszeń zamieszczonych przez pracodawców lub zamieszczający w serwisie swoje CV (życiorys).

2.12. Cookies – niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer Serwisu Motokariera.pl i zapisywane na dysku twardym komputera, z którego korzysta Usługobiorca. Cookies umożliwiają utrzymanie dostępu Usługobiorcy do zawartości Serwisu, które wymagają logowania.

3. Polityka Prywatności

3.1. W czasie korzystania z Serwisu, podczas wypełniania formularza rejestracyjnego koniecznego do założenia konta w Serwisie, a tym samym korzystania z usług płatnych oraz umieszczenia w Serwisie swojego życiorys (CV), Usługobiorca zostanie poproszony o podanie danych osobowych.

3.2. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204) dane, o które zostanie poproszony Usługobiorca, są zbierane i przetwarzane wyłącznie do celów rekrutacyjnych, marketingowych i statystycznych oraz w celu nawiązania, zmiany bądź rozwiązania umowy o świadczeniu Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług określonych Regulaminem Serwisu.

3.3. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

3.4. Zbiór danych osobowych Usługobiorców został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Usługodawca jest ich Administratorem.

3.5. W przypadku udostępnieniu danych osobowych potencjalnym pracodawcom w ramach bazy CV lub złożenia życiorysu w odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne zamieszczone w Serwisie – Administratorem Danych Osobowych staje się pracodawca, odpowiedzialny za ich przetwarzanie zgodne z prawem.

3.6. Usługodawca może przetwarzać zwłaszcza następujące dane osobowe Usługobiorcy, których zestaw może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

 1. nazwisko i imiona
 2. datę urodzenia
 3. numer NIP
 4. adres zameldowania na pobyt stały
 5. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania
 6. numer telefonu stacjonarnego i komórkowego
 7. adres e-mail
 8. wykształcenie
 9. zawód
 10. miejsce pracy
 11. doświadczenie zawodowe
 12. znajomość języków obcych
 13. poszukiwana praca

3.7. Usługodawca może przetwarzać za zgodą Usługobiorcy inne dane dotyczące go, po powiadomieniu przez Usługodawcę o celu i zakresie ich przetwarzania oraz kategorii danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana. Dane te nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną, ale niezbędne do:

 • celów reklamy
 • badania rynku (badań demograficznych)
 • badania zachowań Usługobiorców w Serwisie i ich preferencji, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę.

Zgoda ta może został w każdym momencie odwołana poprzez wystosowanie maila na adres moderator@motokariera.pl

3.8. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 • oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych osobowych podanych przez Usługobiorcę w czasie rejestracji
 • adres IP Usługobiorcy oraz typ jego przeglądarki i systemu operacyjnego
 • informacje o zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną
 • informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną

3.9. Usługodawca nie może przetwarzać danych osobowych Usługobiorcy po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, oprócz danych:

 • niezbędnych do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi
 • niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Usługobiorcy
 • niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi
 • dopuszczonych do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy

3.10. Usługobiorca ma możliwość zmiany swoich danych w „Twoim profilu” po zalogowaniu do serwisu.

3.11. W przypadku zmiany życiorysu (CV) należy wprowadzić poprawki do formularza generującego CV poprzez opcję „Edytuj”

3.12. Danych użytych przez Pracodawcę do transakcji zakupu będących częścią faktury VAT nie można zmienić bez zgody Usługodawcy.

3.13. Życiorysy (CV) Pracowników wprowadzone do bazy kandydatów MotoKariera są dokumentami poufnymi, a co za tym idzie szczególnie chronionymi i zabezpieczonymi przed dostępem osób nieupoważnionych. Do pełnych wersji życiorysów (CV), zawierających dane osobowe mogą mieć dostęp tylko zarejestrowani Pracodawcy, którzy wykupili dostęp do Bazy CV. Pracodawcy bez wykupionego dostępu widzą tylko informacje ogólne zawarte w CV zawierające m.in. liczbę lat doświadczenia, typ firmy, w której dotychczas pracował kandydat oraz stopień znajomości języka i programów komputerowych. Wykupienie dostępu do Bazy CV zobowiązuje pracodawcę do traktowania wszelkich danych pobranych z bazy jako poufnych i zabezpiecza między innymi przed wykorzystaniem danych użytkownika do innych celów niż rekrutacja. Użytkownik, który umieścił w bazie CV serwisu Motokariera.pl swój życiorys (CV) ma możliwość zastrzeżenia dostępu do niego wybranym pracodawcom.

3.14. Usługodawca jest zobowiązany do udzielenia informacji o danych osobowych Usługobiorcy organom państwa oraz Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań

3.15. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

3.16. Serwis używa „cookies” w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Usługobiorcy. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu przez Usługobiorców.

3.17. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie w postaci ujednoliconego tekstu wraz z informacją o dokonaniu zmian.

4. Warunki świadczenia Usług

4.1. Korzystanie z Usług w ramach Serwisu wymaga połączenia z siecią Internet, posiadania przez Usługobiorcę przeglądarki internetowej oraz konta poczty elektronicznej e-mail. Przeglądarka internetowa powinna akceptować „cookies”.

4.2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Usługobiorcę. W przypadku Usług dostępnych po rejestracji lub zalogowaniu jest to wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego lub zalogowanie. Dla Usług dostępnych bez konieczności zarejestrowania lub logowania rozpoczęciem korzystania z nich jest wejście Usługobiorcy na stronę Serwisu.

4.3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu otrzymania płatności lub potwierdzenia dokonania tej płatności drogą mailową lub przez fax.

4.4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Usługobiorca dopuszcza się takich działań, Usługodawca niezwłocznie zlikwiduje konto takiego Usługobiorcy. Takie działanie Usługobiorcy może być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

4.5. Treści zawarte w Serwisie służą jedynie celom informacyjnym. Wszelkie porady i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad nie są poradami kierowanymi do indywidualnych odbiorców, uwzględniającymi ich indywidualną sytuację. Usługodawca nie gwarantuje dokładności lub rzetelności postów umieszczanych na forum przez użytkowników. Jakiekolwiek poleganie na materiałach umieszczonych przez innych użytkowników Usługobiorca podejmuje na własne ryzyko.

4.6. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności (punkt 3 niniejszego Regulaminu).

4.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem Serwisu, systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

5. Rejestracja w Serwisie Motokariera.pl

5.1. Użytkownikiem konta może zostać osoba pełnoletnia.

5.2. Rejestracja w serwisie jest niezbędna do korzystania z oferowanych przez niego usług płatnych, zamieszczenie CV (życiorysu) oraz zamieszczanie postów na forum.

5.3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego konta w serwisie MotoKariera automatycznie po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego.

5.4. Usługobiorca, wysyłając formularz rejestracyjny, oświadcza, że:

 • Podane w nim dane osobowe/dane firmy oraz adres e-mail są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, a także nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz w przypadku zaistniałych zmian zostaną zaktualizowane
 • Jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną
 • Zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie
 • Zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie, w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji lub później w związku z korzystaniem z Serwisu przy spełnieniu wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. nr 133, poz. 883 ze zm.)

5.5. Usługodawca nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym, może jednak uzależnić świadczenie Usług i korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę od potwierdzenia danych osobowych/ danych firmy przez przedstawienie stosownego dokumentu w terminie 30dni od założenia konta.

5.6. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania.

5.7. Osoba, która nie dokona rejestracji w Serwisie lub nieprawidłowo wypełni formularz rejestracyjny, będzie miała ograniczony dostęp do treści prezentowanych w ramach Serwisu.

6. Konto w Serwisie Motokariera.pl

6.1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego automatycznie utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu Konto o nazwie wybranej przez Usługobiorcę.

6.2. Każdy Pracownik może założyć tylko jedno konto w Serwisie poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego. Liczba kont Pracodawcy jest również ograniczona do jednego.

6.3. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego loginu i hasła.

6.4. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta i oświadcza, że nie narusza ona praw osób trzecich, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.

6.5. Usługodawca może odmówić założenia konta o określonej nazwie, jeżeli nazwa ta jest już zarejestrowana w Serwisie. Zastrzega sobie również prawo do usunięcia Konta o ile jego nazwa jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste osób trzecich bądź uzasadnione interesy Usługodawcy, a także jeśli w ramach Konta Usługobiorca prezentuje treści erotyczne, pornograficzne, nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy. Decyzja ta jest ostateczna a Usługobiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem.

6.6. O odmowie utworzenia konta lub jego usunięciu Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie.

6.7. Usługobiorca obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia hasła dostępu.

6.8. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane są na stronach internetowych podmiotów dystrybuujących oprogramowanie antyspamowe oraz antywirusowe.

7. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy

7.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

7.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie do Serwisu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu
 • wysyłania pocztą elektroniczną na adres Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz informacji handlowych

7.3. Usługodawca zobowiązuje się do publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych oraz rozpoczęcia świadczenia innych Usług w ciągu 24 h roboczych lub do końca dnia następującego po dniu ustawowo wolnym o pracy od dokonania płatności przez Usługobiorcę (płatność następuje po złożeniu zamówienia)

7.4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto w Serwisie, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem.

7.5. Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego przestrzegania warunków płatności wobec Usługodawcy.

8. Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie Motokariera.pl

8.1. Aby zamieścić ogłoszenie w Serwisie, należy zarejestrować się w sekcji dla Pracodawców, tworząc indywidualne konto pracodawcy.

8.2. Pracodawca może zamieścić ogłoszenie w Serwisie za pomocą elektronicznych formularzy (szablonów) udostępnionych w tym celu przez Serwis. Pracodawca zamieszcza ogłoszenia zgodnie z ofertą cenową publikowaną w Serwisie w części do tego przeznaczonej.

8.3. Publikacja ogłoszenia następuje po dokonaniu przez zamawiającego ogłoszenie płatności:

 • w drodze przelewu elektronicznego stanowiącego płatność bezgotówkową w pieniądzu polskim
 • w drodze przelewu tradycyjnego dokonanego poza siecią Internet.

8.4. Usługodawca może odmówić publikacji ogłoszenia, w przypadku gdy:

 • treść ogłoszenia jest niezgodna z prawem lub innymi ogólnie przyjętymi normami społecznymi
 • ogłoszenie dotyczy rekrutacji na kilka stanowisk
 • uzna, iż jego treść jest niezgodna z profilem Serwisu
 • osoba trzecia lub powołany do tego organ czy instytucja czuwająca nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub reklamy zgłosiła zastrzeżenia dotyczące ogłoszenia
 • nie została dokonana płatność za zamówione ogłoszenie

8.5. W przypadku odmowy publikacji opłaconego już ogłoszenia Usługodawca zwróci wniesioną opłatę pomniejszoną o koszty manipulacyjne w wysokości 20% kosztu usługi, które Usługodawca poniósł w związku z obowiązkiem zwrotu wniesionych opłat.

8.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie ogłoszeniodawcy (Pracodawcy).

9. Warunki płatności

9.1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę dzielą się na nieodpłatne i płatne, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.motokariera.pl

9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania odpłatności za świadczone już Usługi lub wprowadzania nowych odpłatnych Usług. Usługodawca zastrzega sobie także prawo zmian cen.

9.3. O odpłatności danej Usługi, cenie i warunkach jej świadczenia Usługodawca zawsze będzie informował na łamach Serwisu.

10. Zakres odpowiedzialności

10.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa
 • treści materiałów wysyłanych oraz pobieranych przez Usługobiorców za pośrednictwem sieci Internet
 • utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy
 • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, niezależnych od Usługodawcy
 • podanie przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych / danych firmy przy rejestracji konta oraz wypełnianiu życiorysu (CV)
 • nieprzestrzeganie przez Usługobiorców warunków Regulaminu
 • szkody powstałe w wyniku ujawnienia przez Usługobiorców osobom trzecim indywidualnego loginu lub hasła

10.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.

10.3. Jeśli w Serwisie Usługodawcy znajdują się linki do stron firm trzecich, nie są one w żadnym wypadku wyrazem poparcia Usługodawcy dla tych stron. Usługodawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dokładność materiałów zawartych na nich. Usługobiorca decyduje się na korzystanie z tych linków na własną odpowiedzialność.

10.4. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu lub przepisów prawa chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, którym nie mogła zapobiec mimo zachowania należytych starań.

11. Postępowanie reklamacyjne

11.1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług świadczonych przez Usługodawcę. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Użytkownikowi Serwisu.

11.2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca zgodnie z kolejnością ich otrzymania.

11.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko Usługobiorcy
 • pełną nazwę firmy (dotyczy firm)
 • adres korespondencyjny
 • adres poczty elektronicznej (e-mail)
 • przedmiot reklamacji
 • okoliczności uzasadniające reklamację

11.4. Reklamacje niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

11.5. Reklamacje należy składać pisemnie, listem wysłanym na adres Usługodawcy, podanym w punkcie 2 niniejszego Regulaminu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@motokariera.pl

11.6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail lub adres korespondencyjny składającego reklamację, wskazany w reklamacji.

11.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Usługobiorcy, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług Serwisu Motokariera.pl, a także do dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną Konta w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

12. Rozwiązanie umowy

12.1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu:

 • na skutek jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron
 • na podstawie innych okoliczności zgodnie z Kodeksem Cywilnym

12.2. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:

 • naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu
 • umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa
 • wykorzystywania przez Usługobiorcę Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem

12.3. W przypadku rozwiązania umowy przez Usługobiorcę środki zgromadzone na jego koncie nie podlegają zwrotowi.

12.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym wskutek naruszenia Regulaminu.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.10.2009.

13.2. Żadna ze stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z umowy bez pisemnej zgody drugiej ze stron.

13.3. Wszelkie uwagi, komentarze, sugestie oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres kontakt@motokariera.pl

13.4. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Nie jest zobowiązany do podania przyczyny takowej zmiany. Zmiany Regulaminu zostaną publikowane na bieżąco w postaci Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

13.5. Usługobiorca powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, ponieważ zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

13.6. Jeśli Usługobiorca posiadający konto w Serwisie nie akceptuje zmian w Regulaminie, powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji. Powoduje to rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną wraz z usunięciem konta Usługobiorcy.

13.7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie Krajowy Sąd Arbitrażowy w Warszawie zgodnie z Regulaminem tego sądu.

13.8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

13.9. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z korzystaniem z Serwisu.